معجزه سلول (Paperback)

معجزه سلول By Michael Denton, Azam Khoram (Translator) Cover Image

معجزه سلول (Paperback)

By Michael Denton, Azam Khoram (Translator)

$19.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
هدف اصلی من از نگارش مجموعه ی گونه های ممتاز ارایه شواهد ومدارکی مبنی بر اثبات این حقیقت است که طبیعت به طرز منحصربه فردی برای حیات، به گونه ای که در حال حاضر وجود دارد، متناسب و تنظیم شده است و این تناسب نه تنها مختص سلولهایی است که بر پایه ی کربن اند بلکه برای تداوم بقای زیستی ما هم است و در نتیجه نشان می دهد نه تنها کیهان زیست محور است بلکه حتی صرف نظر از اینکه چه قدر ممکن است این نظر از مد افتاده به نظر برسد، می توان گفت انسا ن محور نیز است.این کتاب به ویژه بر تناسب طبیعت با سلولهایی که برای ما آشنا هستند و بر پایه ی کربن بنا شده اند متمرکز شده است. سلولهایی که واحدهای اساسی کل حیات روی زمین به شمار می آیند. من در این کتاب ویژگیهای بسیاری ازاتم های جدول تناوبی از جمله کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و همچنین فسفرو چندین فلز را بررسی کرده ام تا تناسب بی نظیر آنها برای خدمت به هدفهای گوناگون بیوشیمیایی در سلول را بهگونهی برجستهای نشان دهم. همانطور که در فصلهای بعد نشان داده شده، تناسب منحصربه فرد بسیاری از اتمهای جدول تناوبی در طراحی سلولها شگفت انگیز است. هر طور به آنها نگاه کنیم، شواهد موجود به طرز غیرقابل انکاری حاکی از آ ن هستند که خواص و ویژگیهای این اتمها با دقتی باورنکردنی برای انجام عملکردهای کاملا مشخصی که حیات سلول به آنها بستگی دارد، ماهرانه ساخته و پرداخته شده اند. در مجموع باید گفت تناسب کلی خواص این اتمها برای سلول، چیزی را شکل میدهد که من آن را طرح اصلی آغازین برای طراحی سلول مبتنی بر کربن می نامم.
Product Details ISBN: 9781990760730
ISBN-10: 1990760732
Publisher: Kidsocado
Publication Date: December 20th, 2022
Pages: 208
Language: Persian