Hương vị của những người sáng lập nước Mỹ (Paperback)

Hương vị của những người sáng lập nước Mỹ By Ý Cao Cover Image

Hương vị của những người sáng lập nước Mỹ (Paperback)

$41.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Quay ngược thời gian v kh m ph những th vui ẩm thực của Kỷ nguy n C ch mạng với Hương vị của những người's ng lập nước Mỹ. Cuốn's ch nấu ăn n y cung cấp một c i nh n độc đ o về lịch sử của Hoa Kỳ th ng qua lăng k nh đồ ăn thức uống. Kh m ph sở th ch v truyền thống của những người đ n ng đ x y dựng một quốc gia với hơn 100 c ng thức nấu ăn đ ch thực đ được điều chỉnh cho ph hợp với nh bếp hiện đại.


Từ m n b nh anh đ o nổi tiếng của Martha Washington đến m n g t y nướng được y u th ch của Benjamin Franklin, v từ m n h u hầm y u th ch của Alexander Hamilton đến m n m ống v pho m t's ng tạo của Thomas Jefferson, cuốn's ch dạy nấu ăn n y mang đến những hương vị của qu khứ. Mỗi c ng thức đều đi k m với một giai thoại lịch sử hoặc sự thật th vị, gi p người đọc c c i nh n tho ng qua về cuộc sống v sở th ch của những Người's ng lập.


Ngo i c c c ng thức nấu ăn, Hương vị của những người's ng lập nước Mỹ bao gồm một lịch sử ngắn gọn về thực phẩm trong Kỷ nguy n C ch mạng, l m nổi bật những ảnh hưởng v đổi mới về ẩm thực của thời đại. Với h nh ảnh đẹp v hướng dẫn dễ thực hiện, cuốn's ch dạy nấu ăn n y ho n hảo cho bất kỳ ai quan t m đến lịch sử, ẩm thực hoặc cả hai.


Những người cha lập quốc, Kỷ nguy n C ch mạng, Th vui ẩm thực, C ng thức nấu ăn đ ch thực, Nh bếp hiện đại, Martha Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Giai thoại lịch sử, Ảnh hưởng ẩm thực, Đổi mới, Nhiếp ảnh đẹp, Hướng dẫn dễ l m theo.

Product Details ISBN: 9781835515501
ISBN-10: 1835515509
Publisher: Y Cao
Publication Date: August 22nd, 2023
Pages: 224
Language: Vietnamese