Làm ThẾ Nào Tu ChỨng ĐẠo GiẢi Thoát (Paperback)

Làm ThẾ Nào Tu ChỨng ĐẠo GiẢi Thoát By Pingshi Xiao, Association Du Vrai Coeur (Editor) Cover Image

Làm ThẾ Nào Tu ChỨng ĐẠo GiẢi Thoát (Paperback)

$7.63


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
T nh h nh diễn giải sai Phật ph p trong giới học Phật ng y nay diễn ra rất phổ biến, Đạo sư B nh Thực với chứng lượng "Đạo Chủng tr " đ dẫn dắt tăng đo n Bồ T t thắng nghĩa "Hội Đồng tu Ch nh Gi c", giới thiệu "Hai đạo chủ yếu" của Phật ph p: đạo Giải tho t v đạo Phật Bồ Đề để ph p nghĩa v thứ tự tu h nh trong Phật gi o được hiển b y r r ng trước đại ch ng, trong giới Phật gi o ng y nay quả thực l hy hữu hiếm c . Bốn quả vị của "đạo Giải tho t" Tu Đ Ho n, Tư Đ H m, A Na H m v A La H n (La H n) lấy đoạn "Ng kiến" l m nền tảng, tiến đến đoạn trừ "Tư hoặc". C n "đạo Phật Bồ Đề" th lấy "Minh T m" l m nền tảng, do "Ph c, Huệ" vi n m n m cuối c ng chứng được Phật quả cứu c nh. Từ kh a: Tam phọc kết, ngũ Hạ phần kết, ngũ Thượng phần kết, phiền n o chướng, hiện h nh, tập kh , chủng tử, sinh tử ph n đoạn, sinh tử biến dị, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đại B t Niết B n, giải tho t, tứ A H m, nhị thừa, Thanh Văn, Duy n Gi c, B ch Chi Phật, A La H n, duy n khởi t nh kh ng, uẩn, xứ, giới, qu n h nh, tu chứng, thế tục đế, Phật gi o nh n gian, tăng ch ng xuất gia, Thượng Tọa bộ, trụ tr biểu tướng, Xuất Ly quan, An Ẩn quan.
Product Details ISBN: 9781304596567
ISBN-10: 1304596567
Publisher: Lulu.com
Publication Date: February 22nd, 2024
Pages: 62
Language: Vietnamese